Riskli Yapı Tespiti İşlemi

Muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve böylece içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli olan binaların tespitinin yapılarak, bu binalardan insanların tahliyesini sağlamak ve bu binaların yerine can ve mal güvenliğini temin edecek sağlıklı ve güvenli yapıların yapılmasını sağlamaktır.

6306 sayılı Kanun’da; “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” riskli yapı olarak tanımlanmıştır.

Vatandaşlarımız; www.csb.gov.tradresinden binalarının risk tespitini yaptırabilecekleri kurum ve kuruluşları öğrenebilmektedirler.

Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır.

İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.

Öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Riskli yapı tespiti talebi, https://kentseldonusum.csb.gov.tr/ elektronik yazılım sistemi (ARAAD)  üzerinden yapılır. Yapı malikleri ARAAD sistemine e-devlet üzerinden  giriş yaparak riskli yapı tespiti yapmak istedikleri yapı için firmamıza başvuru yapabilirler.

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa üzerinde fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa üzerindeki yapının başkasına ait olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş olması halinde, riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.

Riskli Yapılar; 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde ekinde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara (RYTEİE) göre tespit edilir.

Başvuru ile kritik katın kolonlarından ve perdelerinden yönetmeliğe uygun olarak en az 6 adet olmak şartı ile yapı elemanlarının sayısına göre  karot numunesi alınıp bina beton dayanımı tespit edilir. Karot numunesi alınacak yapı elemanları Schmidt Çekici ( Beton Test Çekici) deneyi ile belirlenir. Zemin katın  ve varsa bodrum katın taşıyıcı kolon ve perdelerinde sıyırma işlemi yapılarak demirlerin, çap, adet ve aralıkları belirlenir,  röntgen cihazları ile kolon ve perdelerin röntgenleri çekilerek etriye aralıkları belirlenir, bina rölövesi çizilir. Zemin etüd raporu hazırlanır. Alınan numuneler laboratuvar ortamında mühendisler tarafından basınç deneyine tabi tutulur. Elde edilen veriler ile ARAAD sistemi üzerinden Yap.NET programı kullanılarak yönetmeliğe uygun bina performans analizi yapılır. Yapılan incelemeler sonucunda binanızın riskli olup olmadığı hazırlanan rapor ile ortaya koyulacaktır. Daha sonra ilgili raporların onayı bağlı olduğunuz Belediye veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır.

Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise, riskli/risksiz olan yapılar, Müdürlükçe veya İdarece uygun bulunur (ARAAD Bilgi Sistemi).

Riskli olan yapılar en geç 10 iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi işlenir ve aynî ve şahsî hak sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilir.

Maliklere yapılacak olan tebligatta, “riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği” belirtilir.

Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum Sorgulama

Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı websitesinden Karot Test Lab. Ltd. Şti. yazarak sorgulatabilirsiniz.

Aşağıdaki Hemen Sorgula Butonundan Sorgulatabilirsiniz👇🏻

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Ek-2 Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar